ผลของสารพรีไบโอติกส์ แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวโดยการทำงานของเอนไซม์ลูกผสมแมนนาเนส KMAN-3 ต่อการยึดเกาะและการเจริญของเชื้อในระบบทางเดินอาหาร