การพัฒนาแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลที่ผ่านการย่อยด้วยกรดเพื่อใช้สำหรับการเคลือบฟิล์ม

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, exผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, "การพัฒนาแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลที่ผ่านการย่อยด้วยกรดเพื่อใช้สำหรับการเคลือบฟิล์ม", การนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย