การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exTrevor R. Hodkinson, exPranom Chantaranothai, "New species and a reinstatement in Peperomia (Piperaceae)from Thailand", Kew Bulletin, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 2-15
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Trevor R. Hodkinson, exศ. ดร. ประนอม จันทรโณทัย, "สัณฐานวิทยาของผลเพื่อการจำแนกชนิดในสกุลผักกระสัง (Peperomia) ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12, 14 - 16 มิถุนายน 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)