ความสัมพันธ์ระหว่างความสนุกกับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้หลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 21 ที่เน้นความสนุกด้วยหลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 11th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2018) and International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL'2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความสนุกกับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้หลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media2017), 1 - 4 สิงหาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย