การค้นหาตัวตัวยับยั้ง NS2B/NS3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่จากฐานข้อมูลสมุนไพรไทยโดยอาศัยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล

Publish Year International Journal 1
2017 exSurached Thitimuta, exPimolpan Pithayanukul, exSaruth Nithitanakool, exRapepol Bavovada, exJiraporn Leanpolchareanchai, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, "Camellia sinensis L. Extract and Its Potential Beneficial Effects in Antioxidant, Anti-Inflammatory, Anti-Hepatotoxic, and Anti-Tyrosinase Activities", Molecules, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 1-14
Publish Year International Conference 2
2016 exAutchara Namkhaw, exNuttapon Wiriyatanakorn, exรศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, "Binding investigation of 8-hydroxyquinoline derivative as Dengue virus NS3 protease inhibitor using molecular modeling", Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON2016), 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exChayanin Hanwarinroj, exPharit Kamsri, exPijitra Meewong, exNaruedon Phusi, exAuradee Punkvang, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exPornpan Pungpo, "Structure based inhibitor design of 4-aminoquinolone piperidine amidesfor DprE1 inhibitors as anti-tuberculosis agents", Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON2016) , 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย