การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจับกันของดีเอ็นเอแอปตาเมอร์กับโปรตีนอัลบูมินในมนุษย์เพื่อการตรวจวัดสภาวะเบาหวานด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 5
2019 exAwang, T, exThangsan, P, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaprung, D, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "The adsorption of glycated human serum albumin-selective aptamer onto a graphene sheet: simulation studies", MOLECULAR SIMULATION, ปีที่ 45, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2019, หน้า 841-848
2018 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exMori, T., "The critical role of dimer formation in monosaccharides binding to human serum albumin", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 3249-3257
2017 exทัศนีย์ อาหวัง, exNuttapon Wiriyatanakorn, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exเดือนเพ็ญ จาปรุง, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Understanding the effects of two bound glucose in Sudlow site I on structure and function of human serum albumin: Theoretical studies", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2017, หน้า 781-790
2016 exวันวิสาข์ ปานมั่น, exเดือนเพ็ญ จาปรุง, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Exploring the interactions of a DNA aptamer with human serum albumins: simulation studies", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ 35, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2016, หน้า 2328-2336
2016 exChayachon Apiwat, exfscipplu@ku.ac.th, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exKiatnida Treerattrakoon, exKittiphong Paiboonsukwong, exSuthat Fucharoen, ex Tararaj Dharakul, exเดือนเพ็ญ จาปรุง, "Graphene based aptasensor for glycated albumin in diabetes mellitus diagnosis and monitoring", Biosensors and Bioelectronics, ปีที่ 82, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 140-145