การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018, 22 - 23 มิถุนายน 2018, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", ประชุมวิชาการหม่อนไหม2561, 15 - 16 มีนาคม 2018, ตรัง ประเทศไทย