การวางนัยทั่วไปของตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุงภายใต้มัชฌิมเรขาคณิต

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "Some Aspects of Measuring Agreement Between two Raters Based on a Bivariate Normal Distribution", International Journal of Applied Mathematics and Statistics, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 10-21