ยีสต์สปีชีส์ใหม่จากหญ้าแฝกและความสามารถในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPolburee, P., exChamnanpa, T., exKhunnamwong, P., exLimtong, P., "Meira siamensis sp. Nov., a novel anamorphic ustilaginomycetous yeast species isolated from the vetiver grass phylloplane", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 67, ฉบับที่ 7, มกราคม 2017, หน้า 2418-2422