การสังเคราะห์วัสดุคล้ายซีเมนต์จากวัสดุเหลือทิ้งด้วยกระบวนการเผาไหม้และปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

Publish Year International Journal 6
2022 exLatda Chandeng, exKhotamy Saphongxay, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Bio-waste-based lightweight cement blocks with antibacterial performance", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 45-56
2022 exKhotamy Saphongxay, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Industrial Wastewater Sludge as Potential Filler Materials for Fabrication of Lightweight Concrete Blocks", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 010118-1-8
2020 exLatda Chandeng, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exTamon Ueda, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Effects of Water Content on Compressive Strength of Eco-friendly Light-weight Cement Blocks Using Cement-likeMaterial Prepared from Agricultural Wastes", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4 Special2, กรกฎาคม 2020, หน้า 700-711
2017 exNapamas Jaroonvechatam, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of highly porous mortar to alleviate failure caused by alkali-silica reaction (ASR)", Materiaux et Techniques, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, หน้า 201
2017 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exNapamas Jaroonvechatam, exSupicha Stienkijumpai, exSicha Kaewsuwan, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, "Effects of Aluminum Concentrations on Microstructure and Compressive Strength of Porous Concrete", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 563-569
2016 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exRachata Puranasamriddhi, "Effects of Dissolving Agents on Particle Size Reduction of Titanium Dioxide Synthesized by Solution Combustion Technique", Key Engineering Materials, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 690, มีนาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 236-239
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exNapamas Jaroonvechatam, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Effects of glass and limestone aggregates and aluminium on porosity, expansion, and strength of mortar bars", The 10th Thailand International Metallurgy Conference (The 10th TIMETC) , 30 - 31 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exC. Nueangjumnong, "Effects of synthesis techniques and initial reagents on compositionsand particle morphology of hydroxyapatite", The 2nd International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering , 29 - 31 พฤษภาคม 2015, Incheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี