พฤติกรรมและการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมจากแหล่งในภาคกลางและแนวทางป้องกันโดยใช้สารปอซโซลานที่ปรับปรุงขึ้น

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, exWatcharagon Wongkamjan, exViggo Jensen, "Investigation of Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregate Sources in Thailand", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 35, กรกฎาคม 2017, หน้า 108-113
Publish Year National Journal 1
2016 exวุฒินันต์ ทัศคร, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเส้นใย PVA ต่อการขยายตัวของหินปูนจาก ASR", วารสารวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา , ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 7-16
Publish Year National Conference 2
2014 exChanakorn Wongtanasarasin, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Effect of Synthetic Zeolite on an ASR Expansion and Compressive Strength", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที 10, 21 - 22 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exRangsan Tongphoung , inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "การควบคุมการขยายตัวจากปัญหา ASR ในมอร์ต้าร์โดยการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอย", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี คร้ังที่ 10 การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี คร้ังที่ 10 , 21 - 22 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย