การศึกษาผลของการตกแต่งด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิด

Publish Year International Journal 2
2015 exนายจักรกฤษณ์ เจริญใส , inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exนายศาศวัต สิทธิกูล, exนายสมพร จันฉนวน, "การศึกษาการนำไฮโดรเจลจากเรยอนเหลือทิ้งมาใช้เป็นวัสดุดูแลบาดแผล", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 799-800, มิถุนายน - กรกฎาคม 2015, หน้า 52-56
2015 exสินี, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Nano TiO2 Treatment on Disperse Dyeing and Self-cleaning Properties of PET Fabric", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 799-800, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 21-26
Publish Year International Conference 1
2015 exนางสาวสินี ตั้งตรัยรัตนกุล, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Nano TiO2 Treatment on Disperse Dyeing and Self-cleaning Properties of PET Fabric", 2015 6th International Conference on Material and Manufacturing Technology, 9 - 11 พฤษภาคม 2015, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย