การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vlgna vexlllata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก

Publish Year International Journal 3
2019 exSujinna Dachapak, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKen Naito, exNorihiko Tomooka, exAkito Kaga, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Detection of quantitative trait loci for salt tolerance in zombi pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich]", Euphytica, ปีที่ 215, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-14
2017 exAnochar Kaewwongwal, exJingbin Chen, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlisa Kongjaimun, exTarika Yimram, exXin Chen, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Novel Alleles of Two Tightly Linked Genes Encoding Polygalacturonase-Inhibiting Proteins (VrPGIP1 and VrPGIP2) Associated with the Br Locus That Confer Bruchid (Callosobruchus spp.) Resistance to Mungbean (Vigna radiata) Accession V2709", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, กันยายน 2017
2016 exWipawan Suanum, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Alisa Kongjaimun , exTarika Yimram, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, exYu Takahashi, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Co-localization of QTLs for pod fiber content and pod shattering in F2 and backcross populationsbetween yardlong bean and wild cowpea", Molecular Breeding, ปีที่ 36, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016

แสดงความคิดเห็น

(0)