การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของไนโตรฟูแรนโทอินโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exLaemthong Chuenchom, exChakrit Sriprachuabwong, exAdisorn Tuantranont, exI-Ming Tang, "A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for voltammetric determination of nitrofurantoin", Microchimica Acta, ปีที่ 185, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า Number261
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exนายชาคริต สรีประจวบวงศ์, exดร.อดิสร เตือนตรานนท์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. I-MING TANG, "Molecularly imprinted electrochemical sensor based on gold nanoparticle modified screen-printed carbon electrode for selective nitrofurantoin detection", 26th Anniversary World Congress on Biosensors (Biosensors 2016), 25 - 27 พฤษภาคม 2016, Gothenburg ราชอาณาจักรสวีเดน