การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครปฐม

Publish Year International Journal 2
2020 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Training Course Development of Using English for Classroom Instruction of Teachers in Primary School", International Journal of Education Humanities and Social Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 42-48
2019 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Following Up the Result of Training Curriculum of Using Classroom Language of English Teacher in Primary School", International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, หน้า 165-170
Publish Year National Journal 1
2016 exนางสาวพรพิชญา รัตนสิทธิ์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-journal,Silpakorn University, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 602-614
Publish Year International Conference 2
2018 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย", International Conference on Recent Issues in Economic Research, Business Administration & Social Sciences (EBAS-May-2018), 23 - 24 พฤษภาคม 2018, ญี่ปุ่น
2018 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "Training Course Development of Using English for Classroom Instruction of English Teachers in Primary School", Annual International Conference on Recent Advances in Business, Economics, Social Sciences and Humanities (RBESH-Oct-2018), 20 - 21 ตุลาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น