การศึกษาผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมต่อการแสดงออกของไซโตไคน์ในเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupatcharee Siriwong, exดร.กาญจนา ธรมมนู, "Pupae protein extracts exert anticancer effects by downregulating the expression of IL-6, IL-1? and TNF-? through biomolecular changes in human breast cancer cells", Biomedicine & Pharmacotherapy, ปีที่ 128, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 110278
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมต่อการบ่มกับเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก", The 5th Asia-pacific congress of Sericulture and insect biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย