การพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะกลไกของเด็กปฐมวัย

Publish Year National Journal 4
2019 inดร.ณัฐิกา เพ็งลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่มีต่อทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 196-216
2015 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exนายวระแวนธ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์, "ผลของโปรแกรมการกระโดดยางที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุคนธาราม", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 198-212
2015 inดร.ณัฐิกา เพ็งลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, "ความสําคัญของการสอนทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย", วารสารครุศาสตร์สาร , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 103-109
2011 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exกานต์ ช่วงบุญศรี, inนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกดันพื้นแบบไดนามิก และแบบพลัยโอเมตริกที่มีต่อการพัฒนาความแข็งแรง ความอดทน พลังกล้ามเนื้อ และส่วนประกอบของร่างกาย", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 167-180