การศึกษาการแพร่กระจายของโลหะหนักในดินที่ใช้ปลูกข้าวบริเวณริมถนนทางหลวงของจังหวัดสุพรรณบุรี

Publish Year National Conference 1
2017 exณัฐนันท์ ไกรเลิศรัตนชัย, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ชนิดและความเข้มข้นของโลหะหนักในดินบริเวณริมถนนของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย