การสังเคราะห์อนุพันธุ์ของพลัมปากินที่แยกได้จากเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica) เพื่อเพิ่มฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์ก่อโรค

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPERMSAK CHAIRAT, exKRITCHASORN KANTAROD, exWAYA PHUTDHAWONG, "GC-MS and 1H NMR Analysis of Fatty Acids in Monthong Thai Durian (Durio Zibethinus, Murr)", Chem Sci Trans., ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 663-667