การพัฒนาและปรับปรุงโค้งเกณฑ์การบริหารงานอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อรองรับความแปรปรวนของฝน