การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr.Andre Seabra, exProf.Dr.Edwin Rosenberg, "Effects of a Physical Activity Intervention Program on Nutritional Status and Health-Related Physical Fitness of Thai Older Adults in Bangkok Metropolitan Area, Thailand.", American Journal of Sports Science , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 12-19
2017 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Joana Carvalho, exProf. Dr. Andre Seabra, exProf. Dr. Edwin Rosenberg, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, exพันเอก (พิเศษ) นายแพทย์ วรินทร ทานาค, exอ.พงศธร แสงวิภาค, "Effects of a Physical Activity Intervention Program on Nutritional Status and Health-Related Physical Fitness in Thai Older Adults: Pilot Study", Asian Journal of Sports Medicine, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2017, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr.Joana Carvalho, exProf.Dr. Andre Seabra, exProf.Dr. Edwin Rosenberg, exรศ.เจริญ กระบวนรัตน์, "ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อสถานะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", 22nd Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE "SPORT SCIENCE IN A METROPOLITAN AREA", 5 - 8 กรกฎาคม 2017, Essen, Dortmund สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2016 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Joana Carvalho, exProf. Dr. Andre' Seabra, exProf. Dr. Edwin Rosenberg, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, exนายแพทย์ วรินทร ทานาค, exพงศ์ธร แสงวิภาค, "ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อสถานะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุไทย", The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health, 16 - 19 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย