การพัฒนาเครือข่ายตรวจวัดไร้สายที่ทนต่อความผิดพร่องเพื่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติ

Publish Year International Conference 1
2016 exนายภาสกร ทิวัฑฒานนท์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Overhearing Model for Efficient Operation in Energy Harvesting Wireless Sensor Networks", The 13'th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2016), 13 - 15 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2018 exปัญจพร แก้ววิเศษกุล, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exวรวัชร์ ตอวิวัฒน์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบแจ้งเตือนขณะอยู่ภายในพื้นที่ภัยพิบัติ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018), 26 - 29 มิถุนายน 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 exธัญมน ชิดเครือ, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานีควบคุมและรวบรวมข้อมูลสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายโดยใช้แท็บเล็ตแอนดรอยด์", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, ตรัง ตรัง ประเทศไทย