เครื่องผลิตแก็สชีวมวลดาวดราฟท์แบบสั่นนวัตกรรมใหม่

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMary Grace A. Rubio , "Hydrogen-The Future Fuel", Advances in Automobile Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015
Publish Year International Conference 1
2016 exMary Grace A. Rubio , inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Small-scale shaking single-stage downdraft biomass gasifier", 2016 International Conference on Cogeneration, Small Power Plants and District Energy (ICUE), 14 - 16 กันยายน 2016, สมุทรปราการ สมุทรปราการ ประเทศไทย