การพัฒนา เทคนิคลูปเมดดิเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลิฟิเคชั่น หรือแลมป์ ร่วมกับสีย้อม modified dye เพื่อการตรวจวิเคราะห์แบบรวดเร็วสำหรับอีโคไล O157:H7 และ อีโคไล non-O157 :H7 ชนิดที่สร้างสารพิษแบบชิกกาในผักและผลไม้สด