การสังเคราะห์ CdO ที่มีอนุภาคระดับนาโนเมตรโดยใช้วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์เป็นสารตั้งต้น และศึกษาการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊ส