การศึกษาหน้าที่ของยีน SAL1 ที่เกี่ยวข้องกับการทนแล้งในข้าว

Publish Year International Conference 1
2015 exน.ส.พิมพ์ทอง ทวีทองคำ, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of a SAL1 Homologue from Thai Aromatic Rice KDML 105", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium , 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย