การศึกษาเปรียบเทียบความเสียหายของวิลไลในลูกสุกรที่ติดเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรที่อายุแตกต่างกัน

Publish Year National Journal 1
2018 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางธนัตพร พรหมพา, "การเปรียบเทียบความเสียหายของวิลไลในลูกสุกรติดเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรที่อายุแตกต่างกัน", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 37-46
Publish Year National Conference 2
2019 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVanhnaly DALA, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IgA plays a role in the protection of piglets against porcine epidemic diarrhea virus", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมือง สงขลา ประเทศไทย
2015 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางธนัตพร พรหมพา, "ลักษณะโครงสร้างของลำไส้เล็กในลูกสุกรที่ติดเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อ", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 24 - 26 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย