การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ในคลอโรพลาสต์จีโนมของพะยูง