เทคนิคการเตรียมตัวอย่างพืชสำหรับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อลดการใช้ออสเมียมเตรตตอกไซด์