การศึกษาระบบการจัดการปุ๋ยทางน้ำเพื่อเร่งการเปิดกรีดยางพารา