การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินความสุกแก่ของทะลายปาล์มปาล์มโดยใช้ความแน่นเนื้อของผลปาล์ม