การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Publish Year National Journal 1
2015 exพรพรรณ สิระมนต์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, อาจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารประกอบฟีนอลิคจากเปลือกผลสบู่ดำ", วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 2015, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม 2015
Publish Year National Conference 1
2015 exพรพรรณ สิระมนต์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, อาจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารประกอบฟีนอลิคจากเปลือกผลสบู่ดำ", การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 7, 8 - 9 กรกฎาคม 2015, สุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย