ผลของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนต่อสมบัติเชิงกลและพลวัติของยางกันสั่นสะเทือนที่ทำจากยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of zinc oxide nano rods by microwave assisted precipitation method using polyacrylic acid", Advanced Materials Research, ปีที่ 1119, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 151-154
2015 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of synthesized ZnO nanograins using a precipitation method for the enhanced cushion rubber properties", Materials Letters, ปีที่ 158, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2015, หน้า 399-402
2015 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by a precipitation method on mechanical and morphological properties of the CR foam", Bulletin of Materials Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 1033-1038