การศึกษาการคายซับและรูปฟอร์มของโลหะตะกั่วที่พืชดูดซึมได้ในตัวอย่างดินผสมกากวัสดุหลังการบำบัดดูดซับโลหะในสารละลายโลหะ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวมุกดา มันนณี, exนางสาวอัญญารัตน์ ไพศาลพิสุทธิสิน, "Assessment of lead desorption from pomelo peel biosorbent after water treatment", Agriculture and natural resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 66-70
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญญรัตน์ ไพศาลพิสุทธิสิน, exมุกดา มันมณี, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of lead desorption from pomelo peel amended in the soil after water treatment", Joint Conference for the NZ Socienty of Soil Science and Soil Australia Soil Science Australia (NZASSS 2016), 12 - 16 ธันวาคม 2016, Queenstown นิวซีแลนด์
2015 inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanlaya Pootadto, ex Sasitorn Limprasat, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of lead desorption from the two different biosorbents after water treatment", The Universal Academic Cluster International Autumn Conference (Nogoya, 2015), 22 - 24 พฤศจิกายน 2015, Nagoya, Japan ญี่ปุ่น