การบูรณาการมาตรการบรรเทาปัญหาสภาพอากาศสู่การวางผังเมือง: การประเมินผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองของกรุงเทพมหานครจากผังเมืองปี 2556

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, exDr. Takahiro Tanaka, "The Characteristics of Urban Heat Island in Bangkok, Thailand", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 195, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 423-428
2015 inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "Factors Contributing to Urban Heat Island in Bangkok, Thailand", ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 15, สิงหาคม - กันยายน 2015, หน้า 6435-6439
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, exOrana Chandrasiri, "Urban Heat Island and Household Energy Consumption in Bangkok, Thailand", 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, exTakahiro Tanaka, "The Characteristics of Urban Heat Island in Bangkok, Thailand", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship , 28 - 30 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐตุรกี
2015 inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "Factors Contributing to Urban Heat Island in Bangkok, Thailand", Renewable Energy and Green Technology International Conference 2015, 2 - 4 มิถุนายน 2015, denpasar Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย