การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนับด้วยแจกแจง Zero-inflated negative binomial-beta exponential

Publish Year International Conference 2
2017 inนางสาวชุติมา ศิริจันทรา, อาจารย์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Parameter estimation of the zero inflated negative binomial beta exponential distribution", THE 13TH IMT-GT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS AND THEIR APPLICATIONS (ICMSA2017) , 4 - 7 ธันวาคม 2017, Keda มาเลเซีย
2014 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ZERO INFLATED NEGATIVE BINOMIAL -BETA EXPONENTIAL DISTRIBUTION", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand, 2 - 4 ธันวาคม 2014, อ.เมือง จ.ขอนแก่น