การสังเคราะห์และสมบัติเชิงแสงของซิงค์ออกไซด์นาโนรอดโดยการเจือโลหะสำหรับใช้ในแก๊สเซนต์เซอร์

Publish Year International Journal 1
2017 exThongjamroon, S, exDing, J., exHerng, T.S., exTang, I.M., inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Dependence of the magnetic properties of the dilute magnetic semiconductor Zn1-xMnxO nanorods on their Mn doping levels", Journal of Magnetism and Magnetic Materials , ปีที่ 439, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 391-396