การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงวิถีเมแทบอลิซึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดซัคซินิค