ปัจจัยจากการขยายตัวของเมืองที่มีผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bangkok's Urban Sprawl: Land Fragmentation and Changes of Peri-Urban Vegetable Production Areas in Thawi Watthana District", Journal of Urban and Regional Analysis, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 59-78
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 2843-2858