การศึกษาปัจจัยที่อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายทางชีวภาพของสารพีเอเอชด้วยจุลินทรีย์เขตร้อน