การศึกษาการผลิตเส้นใยนาโนฐานพอลิแล็กติกแอซิดด้วยวิธีการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตและการเคลือบเส้นใยด้วยวิธีการพ่นละอองไฟฟ้าเพื่อการใช้งานด้านการแพทย์

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศนิวาร ศรีทองคำ, exนางสาวปิยวดี สุตจารีย์, "Investigation of Synthesis Parameters for Modification of Chitosan with Enrofloxacin", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 436-440
2015 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจารวี ลุยราช, exดร. ภาวดี เมธะคานนท์, exดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส, inนางพรทิพย์ เล็กพิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pomelo (Citrus maxima) Peel-Inspired Property for Development of Eco-Friendly Loose-Fill Foam", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 279-283
2015 exศนิวาร ศรีทองคำ, exวิภาวี โสขุมา, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on Triclosan/Cyclodextrin Inclusion Complex for Natural Rubber Antibacterial Agent", Macromolecular Symposia, ปีที่ 354, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, หน้า 42-47
Publish Year International Conference 1
2014 exนาย ปพน ศรีนาราง, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural Modification of Carboxymethylcellulose for Ultraviolet Absorber", MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย