โรคไข้คิวในแพะที่เลี้ยงในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อการติดเชื้อโรคไข้คิว และการตรวจเชื้อ Coxiella burnetii ในรกด้วยวิธี PCR

Publish Year National Journal 2
2021 exเดชา แปงใจ, exปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์, exสุมาลี บุญมา, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Seropositivity Rate of Coxiella burnetii Infection in Cattle and Goats Raised in the Upper North and Central Regions of Thailand During 2013 - 2015", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 79-88
2014 exลีนวัตน์ สุขเกษม, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การติดเชื้อ Coxiella burnetii ในแพะ", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 90-99