การพัฒนาการแกรนูลเลชั่นของกากตะกอนสำหรับการผลิตแก๊สมีเธนจากน้ำกากส่า

Publish Year National Conference 1
2015 exอดิพงษ์ เตือนขุนทด, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการสร้างเม็ดแกรนูลของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอเอสบีของน้ำกากส่า", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย