การศึกษานิวเคลียร์โปรตีโอมใน Chalmydomonas reinhardtii สายพันธุ์ทนเค็ม