การศึกษาการคัดเลือกไอออนเฉพาะผ่านวัสดุรูพรุนนาโนด้วยวิธีการกลศาสตร์สถิติของของเหลวเชิงโมเลกุล