ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรัชฎาพร วรรณทอง, "Effects of Mimosa pigra L. Leaf Extract on Growth Behavior of Ruellia tuberosa L. and Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 1-8
2018 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชลธิชา เสนาพันธ์, exนางสาวณัฐชนา เซ่งเซี่ยง, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of phytochemical profile and phytotoxic activity of Mimosa pigra L.", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 162-168
2017 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรัตติกาล รตตะสา, "Allelopathic effects of giant sensitive plant (Mimosa pigra) leaf powder on germination and growth of popping pod and purslane", International Journal of Agriculture and Biology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 1113-1118
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ต่อการเติบโตของต้นกล้าและการมีชีวิตของเซลล์ (cell viability) ในต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa Linn.)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 237-241
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดหยาบจากไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ต่อการเติบโตของพืชบางชนิด", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย