การดัดแปรสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุผนังในการเอ็นแคปซูเลทและปลดปล่อยโทโคฟีรอลในระบบทางเดินอาหารจำลอง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exTester, R.F, exAl-Ghazzewi, F.H., ex Artitdit, P. , "Effect of short term administration of konjac glucomannan hydrolysates on adult blood lipid parameters and glucose concentrations", Nutrition and Food Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2015, หน้า 616-624
Publish Year International Conference 2
2018 exChamprasert, O., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Biopolymer particles encapsulated ?-linoleic acid to reduce thermal process contaminants and lipid oxidation in fried and baked foods", IFFA 2018: International conference on Innovation of functional food in Asia, 22 - 24 มกราคม 2018, พะเยา
2017 exChotiros Pitidechachai, exShoichi Gohtani , inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Crosslinking of granular cold water soluble rice starch for food grade pickering emulsion.", Starch Update 2017: The 9th International Conference on Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exChotiros Pitidechachai, exShoichi Gohtani , inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Cross-linked granular cold water soluble waxy rice starch in pickering emulsion stability.", The 6th National and International Graduate Study Conference 2016, 11 - 12 กรกฎาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย