การดัดแปรสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุผนังในการเอ็นแคปซูเลทและปลดปล่อยโทโคฟีรอลในระบบทางเดินอาหารจำลอง

Publish Year International Journal 1
2016 exSubpuch, Natthanan, exHuang, Tzou-Chi, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Enzymatic digestible starch from pyrodextrinization to control the release of tocopheryl acetate microencapsulation in simulated gut model", FOOD HYDROCOLLOIDS, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 277-283
Publish Year International Conference 1
2014 exNatthanan Subpuch, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exTzou–Chi Huang, "Effect of plasticizers on the tocopherol encapsulation using heat moisture treatment rice starch", 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 4 - 5 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย