การสังเคราะห์สารอินโดโล[1,2-เอ]ควิโนลินและไพโรโล[1,2-เอ]ควิโนลินด้วยปฏิกิริยาการแทนที่บนวงอะโรมาติกด้วยนิวคลีโอไฟล์

Publish Year International Journal 1
2021 exAdisak Thanetchaiyakup, exSuparerk Borwornpinyo, exHassayaporn Rattanarat, exPhongthon Kanjanasirirat, exKedchin Jearawuttanakul, exSawinee Seemakhan, inดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, "Copper-catalyzed synthesis and anticancer activity evaluation of indolo[1,2-a]quinoline derivatives", Tetrahedron Letters, ปีที่ 82, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 153365-1-7
Publish Year National Conference 2
2016 exHassayaporn Rattanarat, exAdisak Thanetchaiyakup, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, "The synthesis of indolo[1,2-a]quinoline via Ullmann reaction", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11, 10 - 11 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exAdisak Thanetchaiyakup, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, "The Synthesis of Indolo[1,2-a]quinoline via Nucleophilic Aromation Substitution", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11, 10 - 11 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย