การสังเคราะห์เอทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์-ลิเทียม/คอปเปอร์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์

Publish Year International Journal 2
2016 exนางสาวพรทิพา ดำรงบัณฑิตกุล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, "Preparation and characterization of Co–Cu–ZrO2 nanomaterials and their catalytic activity in CO2 methanation", Ceramics International, ปีที่ 42, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2016, หน้า 10444-10451
2015 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exสิทธิสุต บำรุงสาลี, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Effect of hierarchical meso–macroporous alumina-supported copper catalyst for methanol synthesis from CO2 hydrogenation", Energy Conversion and Management , ปีที่ 103, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2015, หน้า 886-894
Publish Year International Conference 2
2015 exนางสาวพรทิพา ดำรงบัณฑิตกุล, exนายศิวกร ประสงค์สุขสกุล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Higher Alcohols from CO2 Hydrogenation over Cu/Co/ZrO2 Catalyst", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015) , 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนันทนา คชาบาล, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2 catalysts prepared via a CTAB-assisted co-precipitation method: Effect of catalyst compositions", The 20th World Hydrogen Energy Conference 2014, 15 - 20 มิถุนายน 2014, Gwangju Metropolitan City, Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2014 exพรทิพา ดำรงบัณฑิตกุล, exศิวกร ประสงค์สุขสกุล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์แอลกอฮอล์จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์โคบอลต์เซอร์โคเนียมไดออกไซด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 18 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย